Een interview met Daan Kleinloog | AG&AI

Een interview met Daan Kleinloog | AG&AI

Lara Ersoy
27 maart 2024
Career

Prettig kennis met je te maken, Daan Kleinloog. Zou je ons allereerst kunnen vertellen over je studieachtergrond, voordat je de voorzitter van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) & het Actuarieel Instituut (AI) werd?

“Mijn naam is Daan Kleiloog, ik ben 34 jaar en werkzaam als actuaris en partner bij Sprenkels. Na mijn middelbareschooltijd ging ik Toegepaste Wiskunde studeren aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De belangrijkste reden om hiervoor te kiezen was omdat ik altijd al goed was in rekenen en wiskunde en ik het ook leuk vond om te doen. En dat bleek ook toen ik merkte dat deze studie mij redelijk eenvoudig afging en ik in drie jaar afstudeerde. Ik was daardoor al op mijn 20e klaar en besloot te gaan werken bij Watson Wyatt, wat nu WTW is, waar ik op mijn 19e ben begonnen als werkstudent. Naast ervaring opdoen kreeg ik de kans om verder te studeren en koos ervoor om bij het Actuarieel Instituut (AI) de Executive Master of Actuarial Science (EMAS) te gaan volgen om uiteindelijk actuaris AG te worden.” 

 

Was Actuariaat jouw eerste keuze of had je nog andere interessante carrièreplannen?

“Tijdens mijn studie organiseerde de HvA met enige regelmaat open beroependagen. Tijdens één van deze dagen gaf een consultant van Watson Wyatt een presentatie over wat het vak van actuaris inhield en wat het carrièreperspectief was. Door de enthousiaste presentatie raakte ik geïnteresseerd. Na een tweede gesprek kreeg ik de kans om als werkstudent te gaan werken bij WTW. Dit was voor mij een ideale mix: mijn eerste schreden als consultant, nieuwe kennis opdoen tijdens mijn studie en deze ook meteen in de praktijk kunnen inzetten.”

“Als jonge student had ik echt geen flauw idee wat ik later wilde worden. Ik dacht laat ik gewoon iets studeren waar ik goed in ben. Een groter plan had ik toen echt nog niet.” 

 

Tegenwoordig heet onze studie Econometrics en Data Science. Is Data Science voor het actuariaat een soort nieuw vakgebied of is het altijd al een onderdeel geweest?

“Data Science, of het werken met data, is naar mijn idee iets wat actuarissen van oudsher altijd al hebben gedaan en nog steeds doen: samples uit het verleden nemen en daarmee prognoses maken naar de toekomst. Data Science is natuurlijk wel meer dan alleen het werken en verwerken van gegevens. Vooral het programmeren dat erbij komt kijken is voor een deel van de actuariële beroepsgroep nieuw.  Maar ik zie tegelijkertijd dat jonge actuarieel professionals al wel ervaring hebben met Python of met andere programmeertalen.”

 

Zou je ons meer willen vertellen over wat je binnen het AG allemaal hebt gedaan voordat je voorzitter werd?

“Toen ik in 2014 mijn opleiding tot actuaris, de Executive Master of Actuarial Science van het Actuarieel Instituut (EMAS) had afgerond, werd ik lid van het AG en mocht ik de titel Actuaris AG (AAG) voeren. Deze (beschermde) titel kan je alleen voeren als je voldoet aan alle voorwaarden (opleiding en werkervaring) en lid wordt van het AG. 

Al vrij snel wilde ik een actieve bijdrage leveren aan de beroepsvereniging. En zo werd ik  voorzitter van een werkgroep die, in opdracht van de AG Commissie Pensioenen, onderzoek ging doen naar de mogelijkheden van een flexibele AOW.  Dit thema was in die tijd veel in het nieuws en het was ook nog eens verkiezingstijd. Een aantal politieke partijen vonden dat de AOW moest flexibiliseren, zodat mensen zelf konden bepalen of je eerder of later met AOW kon gaan. Wij hebben als werkgroep het thema opgepakt en een advies op geschreven dat we hebben overhandigd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ons advies was dat je deze flexibilisering beter niet kon invoeren. Het belangrijkste argument was dat mensen met een bescheiden pensioen geen keuze hadden om hun AOW eerder te ontvangen, omdat ze anders onder het bestaansminimum zouden zakken. Als mensen voldoende pensioen hebben opgebouwd, kunnen ze ervoor kiezen om al in de tweede pijler flexibel met pensioen te gaan en het vervolgens vervroegd op te nemen. In dat geval is het niet noodzakelijk om de eerste pijler ook flexibel te maken,  wat eigenlijk de kern was van ons advies. Mogelijk mede door ons advies is de flexibele AOW niet opgenomen in het regeerakkoord, dus we hebben wel een waardevolle bijdrage kunnen leveren. 

In de zomer van 2020 werd ik benaderd door het AG of ik bestuurslid wilde worden. Ron van Oijen was destijds voorzitter en ik kreeg de portefeuilles Pensioenen, sterfteonderzoek en PR. Na twee jaar, toen de voorzitterstermijn van Ron afliep, werd mij gevraagd of ik misschien interesse had om voorzitter te worden. Ik was uiteraard vereerd, vond het besturen van de vereniging leuk en leerzaam en heb dus meteen ja gezegd.

 

Hoe zie jij de rol van het AG? 

“Als beroepsvereniging fungeert het AG vooral als platform en verbindende factor tussen de verschillende actuariële disciplines, leden en stakeholders zoals bijvoorbeeld het Verbond van Verzekeraars en de toezichthouders AFM en De Nederlandsche Bank.

Binnen onze beroepsvereniging zijn verschillende vakinhoudelijke commissies, werkgroepen en kringen actief, die allemaal een belangrijke rol spelen als het gaat om de zichtbaarheid en het maatschappelijk belang van de beroepsgroep en de beroepsvereniging. Zo geven de commissies invulling aan het beleid van het AG en signaleren zij maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die het actuariële werkveld raken. Als er aanleiding toe is om op een bepaald thema als beroepsgroep te reageren, dan pakken commissies dit op door te reageren met een rapport of een notitie. Vaak spelen werkgroepen daar dan een belangrijke rol in.

Ook onze kringen spelen een belangrijke rol binnen de vereniging door het organiseren van bijeenkomsten (presentaties, rondetafelbijeenkomsten of bedrijfsbezoeken) waarmee ze aan de ene kant bijdragen aan het up-to-date houden van de kennis en aan de andere kant het netwerken binnen de vereniging faciliteren. Met andere woorden door onderdeel uit te maken van één van onze commissies, werkgroepen of kringen leer je enorm veel en krijg je de kans om jezelf verder te ontwikkelen. Dit is in mijn ogen één van de belangrijkste voordelen van het lidmaatschap.”

 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste punten uit het nieuwe pensioenstelsel en welke kansen zie jij voor de beroepsgroep?

“Op dit moment zijn veel van mijn collega actuariële professionals druk bezig met de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel. In het huidige systeem is er sprake van een zogenaamde aanspraak, wat impliceert dat je al in euro's weet wat je naar verwachting zult ontvangen op je pensioendatum. Hoewel dit bedrag nog enigszins kan schommelen, heb je in wezen een toezegging gebaseerd op een vastgesteld geldbedrag. Deze aanspraak biedt een mate van zekerheid aan deelnemers, waarbij ze kunnen anticiperen op het te verwachten pensioenbedrag. 

In het kader van het nieuwe pensioenstelsel verandert deze toezegging fundamenteel: het is niet langer een garantie voor de uitkering, maar eerder een belofte gebaseerd op de betaalde premies die tot op heden zijn betaald. Dit betekent dat de zekerheid over hoe het individuele pensioen er uiteindelijk uit zal zien, nu meer onzekerheid met zich meebrengt. Het accent verschuift van een vaststaand bedrag naar een meer dynamische benadering, wat betekent dat het uiteindelijke pensioenbedrag afhankelijk zal zijn van verschillende factoren en variabelen. Dit brengt een nieuwe laag van complexiteit met zich mee en vereist dat deelnemers zich bewust worden van de veranderende dynamiek in hun pensioenopbouw. 

Omdat pensioenfondsen eigenlijk geen garanties (meer) hoeven te geven, hoeven zij minder grote financiële buffers aan te houden. Deze buffers worden dus verlaagd en het vrijgekomen geld kan worden gebruikt om de pensioenen te verhogen. Je krijgt naar verwachting een hoger pensioen, maar met meer onzekerheid. Deze veranderingen hebben aanzienlijke implicaties voor alle pensioenregelingen in Nederland, omdat ze moeten worden aangepast aan het nieuwe systeem.”

 

Zie jij de rol van actuarieel professionals veranderen de komende jaren?

“Ik denk dat de toolbox van actuarissen steeds groter wordt door het eigen maken van nieuwe technologieën. Tegelijkertijd verwacht ik dat steeds minder mensen de precieze werking van al die technologieën kunnen doorgronden. De rol van de actuaris gaat daardoor steeds belangrijker worden door op begrijpelijke wijze aan bijvoorbeeld klanten uit te leggen wat de verschillende technologieën en daaruit voortkomende modellen doen.

Het wordt in mijn ogen steeds belangrijker om mensen bewust te maken van de functies  van deze modellen en zowel de positieve en negatieve kanten ervan. Ik zie dit als een ontwikkeling waar actuarissen zich actief mee bezig zullen houden. Omdat het essentieel is om de brug te slaan tussen geavanceerde technologieën en een breder publiek.”

 

Welke uitdagingen en kansen zie je voor de beroepsgroep in de toekomst, en welke rol zal het AG hierin spelen? Hoe zie je de toekomst van het vak en op welke manier denk je dat nieuwe innovaties binnen de professie zullen worden toegepast?

“We zijn natuurlijk continue bezig met het opleiden van actuarieel professionals, en de verschillende opleidingen worden ook continue vernieuwd. De eindtermen die voor actuarissen AG worden ook aangepast en omvatten nu ook onderwerpen en vaardigheden als data science. Eigenlijk vinden we dat een actuaris ook een data scientists is. Wij moeten ervoor zorgen dat mensen voortdurend bijblijven met de nieuwste technologieën. Onze Commissie Actuarial Data Science, die vorig jaar een hackathon heeft georganiseerd, is een nieuw initiatief omdat we data science steeds meer willen betrekken bij onze vereniging. We gaan weer een hackathon organiseren, waarbij we ons richten op één specifiek onderwerp en verschillende groepen analyses zullen uitvoeren op verzamelde data. 

Het is eigenlijk best wel bijzonder dat wij als actuarissen verenigd zijn, terwijl veel beroepsgroepen dat niet zijn zoals data scientists. Maar toch zijn zij nauw verwant aan wat wij doen. Een actuaris is, zoals ik al eerder zei, ook een data scientist, maar niet elke data scientist is een actuaris, hoewel we veel gemeen hebben. Als vereniging zijn we dan ook aan het nadenken hoe wij deze beroepsgroep ook kunnen betrekken en dus is er een Kring Data Science in oprichting waarmee we die brug willen slaan.”

 

Tot slot ben ik benieuwd hoe jullie van plan zijn om het actuariaat en de carrièremogelijkheden nog meer onder de aandacht te brengen?

“Wij zetten graag onze leden als ambassadeurs in tijdens beroependagen om enthousiast te vertellen over wat het vak inhoudt, met als doel meer bekendheid te geven aan het vakgebied. Mijn overtuiging is dat het van essentieel belang is om scholieren en studenten zo vroeg mogelijk bij het vak te betrekken. Eenmaal bekend met de materie, raken ze eraan gewend en zijn ze eerder geneigd die richting in te slaan.” 

 

Wil je meer weten over het AG, het vakgebied of hoe je actuaris kunt worden? Ga dan naar www.actuarieelgenootschap.nl voor meer informatie. Je kunt uiteraard ook altijd contact zoeken met één van de medewerkers van het bureau.

Cancel